Udfyld lejekontrakt gratis

Almindelig lejekontrakt eller fremlejekontrakt?

Lejeforholdet er at ”almindeligt” lejeforhold, hvis du som ejer udlejer din egen bolig eller et værelse i din egen bolig. Lejeforholdet er et fremlejeforhold, hvis du som lejer (og ikke ejer) udlejer din lejebolig til en ny lejer.”

Hvad er det, der lejes ud?

Lejemålets adresse

Identifikationsnummer

Ønsker du at give lejekontrakten et nummer, kan du gøre det her ved at angive et lejemålsnummer

Det er valgfrit, og du behøver derfor ikke at udfylde feltet, men det kan være lettere at identificere lejekontrakten, særligt hvis du har flere ejendomme eller lejekontrakter.

Udlejer

Lejer

Hvis der er flere lejere skrives deres navn, email og adresse efter hinanden adskilt med komma

Lejemålets størrelse

Hvor mange m2 udgør lejemålet?

m2

Hvor mange værelser er der i lejemålet?

værelser

Er der en del af lejemålet, som udgør erhverv? Så udfyldes størrelsen på erhvervsdelen her

m2

Udover det lejede har lejer adgang til følgende:

Hvad må det lejede bruges til?

Hvornår starter lejeperioden?

Oplys her, hvornår lejeforholdet starter – dvs. dagen, hvor lejeforholdet begynder og hvor lejer kan flytte ind i lejemålet

Er lejemålet tidsbegrænset?

Hvornår slutter lejeperioden?

Tidsbegrænsningen er begrundet i

Her kan du vælge, at lave din lejekontrakt tidsbegrænset. Når man tidsbegrænser en lejekontrakt betyder det, at lejeforholdet ophører på en fastsat dag, og at lejer derfor skal fraflytte lejemålet på denne aftalte dag. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler og begrænsninger i forhold til, hvordan man som udlejer må tidsbegrænse et lejemål. Det er et krav, at udlejer har en gyldig begrundet tidsbegrænsning, som er indskrevet i lejekontraktens § 11 under ”særlige vilkår”.

Lejen

Angiv her, hvor meget lejer skal betale i husleje pr. måned i kr.

kr

Hvordan skal huslejen betales?

Her skal du angive oplysninger om, om det er udlejer eller lejer selv, som skal sørge for varme, vand, el, tv, internet mv. til lejemålet. Hvis lejer selv skal stå for det, vil lejer selv skulle kontakte et forsyningsselskab og aftale levering, ligesom lejer selv vil skulle afholde forbrugsudgiften direkte til forsyningsselskabet. Er det derimod udlejer som står for leveringen, kan udlejer kræve, at lejer til udlejer indbetaler et a conto beløb, dvs. et fast beløb udover huslejen, til dækning af forbrugsudgifterne, som så typisk vil blive endeligt afregnet over et forbrugsregnskab én gang årligt.

Varme og varmt vand

Koldt vand

Er du i tvivl, vil det forsyningsselskab, som leverer varmen kunne oplyse dig om det.

El

Er du i tvivl, vil det forsyningsselskab, som leverer el kunne oplyse dig om det.

Køling

TV

Internet

Beboerrepræsentation

Andre bidrag

Du skal være opmærksom på, at det kan være reguleret i lejeloven, hvad der i øvrigt må opkræves af bidrag fra lejer.

Depositum

Et depositum betales ved lejeforholdets begyndelse af lejer til udlejer til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Depositummet kan maksimalt udgøre svarende til 3 måneders husleje.

Forudbetalt leje

Udlejer kan udover opkrævning af depositum ved lejemålets begyndelse opkræve forudbetalt husleje af lejer. Ved forudbetalt leje forstås i denne forbindelse det beløb, som udlejer kan kræve af lejer som sikkerhed for, at udlejer modtager sin husleje i opsigelsesperioden. Det er altså udlejers sikkerhed for, at lejer ikke fraflytter lejemålet uden at betale sin husleje.

Dato for indbetaling

Det anbefales, at den første måneds husleje, depositum samt forudbetalt husleje indbetales til udlejer senest ca. 1 uge før lejeforholdet starter.

Ind- og fraflytningssyn

Du skal være opmærksom på, at man som udlejer har pligt til at afholde ind- og fraflytningssyn, hvis man udlejer mere end én beboelseslejlighed.

Vedligeholdelse af lejemålet

Hvis udlejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet, skal udlejer have en vedligeholdelseskonto.

Angiv her, hvilket inventar der indgår i lejeforholdet, men som ejes af udlejer

Husorden

Upload husorden som pdf

Husdyr

Øvrige oplysninger

Her kan du tilføje oplysninger, som du gerne vil give lejer om det lejede. Det kan f.eks. være oplysninger af praktisk karakter. F.eks. om adgangsforhold til det lejede mv.

Lejefastsættelse

Hvis du vælger “ja”, kan du se i hvilke tilfælde der kan laves en aftale om fri lejefastsættelse. Hvis du ikke kan sige ja til én af de tre forhold, kan du ikke indgå en aftale om fri leje. En gyldig aftale om fri lejefastsættelse medfører, at den husleje, som udlejer og lejer har aftalt, kun kan sættes ned, hvis huslejen er urimelig høj. Der skal altså mere til end normalt, hvis lejer skal have huslejen nedsat, når man har aftalt fri leje.

Indgås en aftale om fri lejefastsættelse, kan lejen kun sættes ned i de tilfælde, hvor der er aftalt en leje, der er urimelig høj. Lejeren har således ikke som ellers mulighed for at få lejen sat ned, selvom den aftalte leje væsentligt overstiger den omkostningsbestemte leje eller det lejedes værdi.

Lejeregulering (Nettoprisindeksregulering)

Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren.

Hver den
reguleres den gældende leje med stigningen i nettoprisindekset fra
måned året før til
måned forud for reguleringstidspunktet. Lejen reguleres første gang

Særlige vilkår

Her kan du indsætte dine egne formulerede særlige vilkår, men du kan også gøre brug af de eksempler på særlige vilkår, som BoligZonen stiller til rådighed.

De særlige vilkår i lejekontrakten bruges til at indsætte fravigelser og eller tilføjelser i forhold til, hvad der i forvejen gælder efter lejelovgivningens almindelige regler. Hvis du har nogle særlige vilkår, som du ønsker skal gælde for lejeforholdet, kan du tilføje de af BoligZonens nedenstående standardvilkår, som passer til dit lejeforhold. Tilpas altid standardvilkåret, så det passer til din konkrete situation eller skriv dit eget vilkår ind. Du skal dog være opmærksom på, at der i henhold til lejeloven er visse forhold, som du ikke kan ændre på over for en lejer.

Her kan du tilvælge BoligZonens eksempler på særlige vilkår

Det er mellem lejer og udlejer aftalt, at lejemålet ikke kan opsiges af hverken lejer eller udlejer frem til
. Lejekontrakten er derfor uopsigelig i den pågældende periode.

Det aftales at afholde indflytningssyn samt nøgleoverdragelse i lejemålet den :

Det aftales at afholde indflytningssyn samt nøgleoverdragelse i lejemålet den : . Lejer er indforstået med det forkortede indkaldelsesvarsel, som følge af lejers ønske om hurtig overtagelse af lejemålet.

Lejekontrakten træder kun i kraft, hvis lejer betaler de i lejeaftalens § 4 anførte beløb til tiden. Betaler lejer ikke til tiden, vil udlejer kunne betragte lejekontrakten som værende bortfaldet.

På overtagelsesdagen vil det lejede blive overdraget til lejer nyistandsat, hvorved forstås at lejemålet for så vidt angår vægge, paneler og lofter er nymalet, ligesom gulve af slebet og eller nylakerede. Alle installationer er i god og brugbar stand. Lejemålet fremstår desuden uden mangler.

På overtagelsesdagen vil det lejede blive overdraget til lejer i en velholdt, men ikke nyistandsat, tilstand og fremstår i pæn og brugbar stand uden hakker og skræmmer. Lejemålet skal derfor ligeledes afleveres velvedligeholdt med hensyn til maling af vægge, lofter, lister, paneler, rør og radiatorer, tapetsering, hvidtning og gulvbehandling.

Lejer skal i hele lejeperiode sørge for at vedligeholde lejemålet i det nødvendige omfang og så ofte det er påkrævet.

Den indvendige vedligeholdelsespligt af lejemålet følger af lejekontraktens § 8. Lejer pålægges herudover en udvidet vedligeholdelsespligt, hvorfor lejer også skal rense og vedligeholde afløb i køkken og bad ud til faldstamme, (indvendige) haner og pakninger, gashaner og gashåndtag, termostatventiler, cisterne, kummer, badekar samt holde el-kontakter og -afbrydere vedlige. Derudover skal lejer vedligeholde og om nødvendigt forny punkterede og ituslåede ruder, pakninger samt låse og håndtag til henholdsvis døre og vinduer i boligen. Lejer skal endvidere vedligeholde køleskab, komfur, vaskemaskine og lignende hvidevarer og installationer i lejemålet, herunder afkalkning, afspænding og rensning. Overholder lejer ikke sin vedligeholdelse, kan udlejer iværksætte vedligeholdelsen for lejers regning, såfremt lejer ikke inden for et skriftligt varsel på 10 dage opfylder pligten.

Lejer pålægges den udvendige vedligeholdelse af lejemålet samt tilhørende arealer. Ved udvendig vedligeholdelse forstås al anden vedligeholdelse end det der ligger i den indvendige vedligeholdelse (maling, hvidtning, tapetsering og behandling af gulve, som lejer i øvrigt kan være underlagt i henhold til lejekontraktens § 8). Ved udvendig vedligeholdelse påhviler det derfor bl.a. lejer, at vedligeholde og rense tagrener så de er funktionsdygtige, slå græs, klippe hæk, fjerne alger fra sten og tag, rive indkørsel og om nødvendigt fjerne ukrudt og i øvrigt passe og pleje tilhørende have, herunder at ordne bede og fjerne ukrudt. Lejer pålægges endvidere i fornødent omfang at male og vedligeholde udvendige bygningsdele, så som vægge, hegn, dør- og vindueskarme mv., ligesom ruder, udvendige haner og el-afbrydere skal vedligeholdes forsvarligt. Overholder lejer ikke sin vedligeholdelse, kan udlejer iværksætte vedligeholdelsen for lejers regning, såfremt lejer ikke inden for et skriftligt varsel på 10 dage opfylder pligten.

Lejer forpligter sig til at vedligeholde haven, så den fremstår i pæn og præsentabel stand, herunder at slå græsset, klippe hæk samt fjerne ukrudt.

Lejer forpligter sig til at rydde sne i det omfang som en almindelig husejer vil være pålagt.

Lejer må ikke uden udlejers skriftlige samtykke benytte det lejede til andet end helårsbeboelse. Lejer (eller en evt. fremlejetager) er forpligtet til at tilmelde sig folkeregistret på lejemålets adresse.

Lejemålet udlejes møbleret. Al indbo er udlejeres ejendomsret. Lejer er erstatningsansvarlig over for udlejer, hvis indbo enten bortkommer eller ødelægges.

Der gælder et forbud mod rygning i lejemålet og på tilhørende arealer. Forbuddet gælder både for lejer og dennes hustand, men også for deres gæster. Tilsidesættelse af forbuddet betragtes som misligholdelse af lejekontrakten.

Der må ikke holdes nogen former for husdyr i lejemålet. Forbuddet gælder ubetinget, og der kan ikke gives dispensation, heller ikke til støj- og lugtfrie mindre husdyr.

Der må som udgangspunkt ikke holdes husdyr i lejemålet. Forbuddet gælder dog ikke mindre stuefugle, mindre gnavere i bur og fisk. Lejer forpligter sig til at passe og rengøre forsvarligt samt sørge for, at der ikke opstår støj- eller lugtgener. Hensynet skal tages til øvrige og efterfølgende beboere i ejendommen, som ikke må lide gene af, at der har været holdt husdyr.

Der må som udgangspunkt ikke holdes husdyr i lejemålet. Forbuddet gælder dog ikke, hvis lejer indhenter udlejers skriftlige samtykke til at holde et konkret specifikt husdyr i lejemålet. Udlejer forbeholder sig dog til enhver tid retten til at nægte at give samtykke, bl.a. af hensyn til at mange i dag lider af allergi mod forskellige dyr, hvorfor efterfølgende lejere vil kunne have gener af nuværende lejeres husdyrhold, men også som følge af at undgå støj og lugtgener for andre beboere i ejendommen.

Lejer forpligter sig til at have et sundt indeklima i lejemålet. Lejer skal derfor sikre daglig udluftning, gøre brug af emhætten ved madlavning, sikre en indendørstemperatur på minimum 20 grader året rundt samt undgå at tørre tøj i lejemålet.

Det lejede må ikke på nogen måde ændres uden udlejers samtykke. Hvis lejer ønsker at lave ændringer i lejemålet, herunder f.eks. at ombygge eller male vægge, køkken, paneler, lofter, gulve, træ, andet inventar mv., må det ikke ske uden skriftlig aftale med udlejer. Lejer må derfor heller ikke uden udlejeres samtykke male andre farver i lejemålet end de farverkoder, som ved lejemålets overtagelse er anvendt i lejemålet. Lejer skal altid forud for boring i vægge eller lofter undersøge, om der er fri for ledninger, rør, kabler, ligesom der ikke må skrues eller bankes uden at de bagvedliggende forhold er undersøgt nærmere, så der ikke sker skader. Huller i vægge eller lofter vil skulle udbedres i forbindelse med fraflytning. Det er ikke tilladt at lave huller i noget inventar, herunder heller ikke i bordplader eller fliser og klinker, ligesom det ikke er tilladt at bore huller i hverken skabe, døre, paneler eller vindueskarme- og rammer.

Af hensyn til udlejers eventuelle istandsættelse af lejemålet aftales det, at lejer rydder og fraflytter lejemålet 14 dage før lejemålets ophør. Lejer betaler leje og forbrug i den pågældende 14-dagesperiode.

Skal lejemålet istandsættes i forlængelse af lejers fraflytning, er det aftalt, at istandsættelse af de poster der vedkommer lejer sker på udlejeres foranledning og af de af udlejer valgte håndværkere, men for lejeres regning. Lejer er dog berettiget til selv at male det lejede, såfremt der gøres brug af korrekte farvekoder samt god og dækkende maling.

Skal lejemålet istandsættes i forlængelse af lejers fraflytning, er det aftalt, at istandsættelse af de poster der vedkommer lejer sker på udlejeres foranledning og af de af udlejer valgte håndværkere, men for lejeres regning. Lejer accepterer også, at udlejer, såfremt det er nødvendigt, foranlediger lejemålet malet for lejers regning.

For så vidt angår forbrugsudgifter, som er indeholdt i huslejen, forpligter lejer sig til at undgå unødvendigt forbrug af forsyningerne.

Lejer sørger selv for opvarmning af lejemålet, herunder også for varmt vand. Lejer er derfor også selv ansvarlig for at kontakte forsyningsselskabet med henblik på tilmelding forud for lejeres indflytning, ligesom lejer forpligter sig til selv at afregne sit forbrug, gebyrer og afgifter overfor forsyningsselskabet. Ved lejers fraflytning er lejer ligeledes selv forpligtet til at framelde sig hos forsyningsselskabet.

Lejer sørger selv for el til lejemålet. Lejer er derfor også selv ansvarlig for at kontakte et elselskab med henblik på tilmelding forud for lejeres indflytning, ligesom lejer forpligter sig til selv at afregne sit forbrug, gebyrer og afgifter overfor elselskabet. Ved lejers fraflytning er lejer ligeledes selv forpligtet til at framelde sig hos elselskabet.

Lejer sørger selv for (koldt) vand til lejemålet. Lejer er derfor også selv ansvarlig for at kontakte et vandværk med henblik på tilmelding forud for lejeres indflytning, ligesom lejer forpligter sig til selv at afregne sit forbrug, gebyrer og afgifter overfor vandværket. Ved lejers fraflytning er lejer ligeledes selv forpligtet til at framelde sig hos vandværket.

Såfremt det mellem lejer og udlejer er aftalt, at udlejer leverer signalforsyning til TV, så kan lejer ikke uden udlejers godkendelse foretage ændringer i TV-abonnementet. Udgiften relatereret til ændringerne afholdes af lejer.

Såfremt det mellem lejer og udlejer er aftalt, at udlejer leverer adgang til internet, så kan lejer ikke uden udlejers godkendelse foretage ændringer i internet-abonnementet. Udgiften relatereret til ændringerne afholdes af lejer.

Udlejer er berettiget til at opkræve eventuelle gebyrer for flytte- og årsaflæsning af forbrug hos lejer svarende til de takster som forsyningsselskabet måtte opkræve hos udlejer.

Lejer bekræfter ved sin underskrift på nærværende lejekontrakt at have fået udleveret en kopi af ejendommens energimærkerapport. Et energimærke kan i øvrigt altid hentes gratis på www.boligejer.dk.

Udlejer forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer i den gældende husorden. Ændring og ikrafttrædelse af den nye husorden sker ved skriftlig fremsendelse af den nye husorden til lejer. Ændringer af husordenen vil også kunne ske på foranledning af en evt. beboerrepræsentation.

Lejer accepterer ved sin underskrift på lejekontrakten, at der mellem lejer og udlejer kommunikeres elektronisk. Udlejer kan derfor fremsende meddelelser, herunder f.eks. synsrapporter og ændring af husorden, til lejers e-mail. Lejer skal derfor sørge for at have adgang til sin e-mail, når der bliver afholdt henholdsvis indflytnings- og fraflytningssyn, da rapporterne vil blive udleveret og sendt til kvittering hos lejer i forlængelse af gennemgangen.
BoligZonen ApS fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet i lejekontrakten. BoligZonen ApS vil derfor på intet tidspunkt kunne gøres ansvarlig for direkte tab, indirekte tab, følgeskader eller lignende i forbindelse med brugen af den genererede lejekontrakt.
Du mangler at udfylde nogle felter, før kontrakten kan genereres, se venligst felterne markeret med rødt.
Kontrakten er nu sendt til underskrift. Lejer og udlejer modtager er link pr mail.
Kontrakten blev ikke sendt pga en fejl.