Emne: Husleje og Forbrug

Kan du som lejer gøre indsigelse mod et forbrugsregnskab?

Er du som lejer ikke enig i det forbrugsregnskab, som din udlejer har udarbejdet og fremsendt, kan du gøre indsigelse mod regnskabet. Der er dog en række forhold, du skal være opmærksom på, når du klager over forbrugsregnskabet. Disse forhold kan du læse mere om her.
Skrevet af vores interne jurist, 19. april 2022
Send artiklen til en ven

Indsigelsen mod regnskabet skal fremsendes til din udlejer inden 6 uger efter, at du som lejer har modtaget forbrugsregnskabet.

Som lejer bør du altid notere dig, om du har modtaget regnskabet inden for den 4-måneders frist, som din udlejer har til at fremsende forbrugsregnskabet. Du bør derfor altid notere, hvilken dato du har modtaget regnskabet, så der ikke opstår tvivl om, om din indsigelse mod regnskabet er kommet frem til udlejer inden for lejers 6 ugers-frist. 

Vil du som lejer klage over det forbrugsregnskab, din udlejer har fremsendt, skal du fremsende en begrundet indsigelse/klage til din udlejer. Du skal altså klart og tydeligt beskrive, hvorfor du mener, at regnskabet ikke er gyldigt. Det kan f.eks. være forkerte oplysninger i regnskabet, der kan være poster i regnskabet, som du ikke mener, at udlejer kan medtage, eller det kan være poster, der er opgjort forkert, forbrugsudgiften, der er forkert, tal der er aflæst forkert eller acontobeløb, som ikke er medtaget korrekt. Det kan også være datoer, der ikke er angivet korrekt, eller frister, der ikke er overholdt. 

Indsigelser om, at forbruget er for højt, skal også begrundes konkret med udgangspunkt i regnskabet. Det er altså ikke nok blot at skrive, at forbruget er for højt, eller at forbruget er højere, end det plejer at være. Indsigelsen vil i hvert fald være svær at komme igennem med, hvis der foreligger gyldige måleraflæsninger. 

Du skal fremsende dine indsigelser på skrift til din udlejer. Som lejer bør du sende dine indsigelser på en måde, så du kan dokumentere, at fremsendelsen er sket inden for 6 ugers-fristen. Det kan f.eks. være med et anbefalet brev / track and trace / afleveringsattest. Alternativt kan du få udlejers underskrift og dato på en kopi af indsigelsen, hvis den afleveres personligt.

Har du fremsendt en tilstrækkelig begrundet indsigelse, skal din udlejer gå videre med klagen til Huslejenævnet inden 6 uger efter udløbet af lejers indsigelsesfrist, såfremt din udlejer ønsker at fastholde sit krav om efterbetaling i henhold til regnskabet. Huslejenævnet afgør i det tilfælde uenigheden.

Indbringer udlejer ikke klagen for Huslejenævnet, mister udlejer sit krav på de ekstrabetalinger, som udlejer kræver betalt af lejer i henhold til regnskabet. 

Hvis du som lejer mener at have krav på at få en del af dine acontoindbetalinger tilbage (f.eks. fordi udlejer har opkrævet aconto for et vandforbrug uden at lejemålet har en individuel forbrugsmåler) skal du selv indbringe spørgsmålet for Huslejenævnet.

individuel forbrugsmåler, skal du selv indbringe spørgsmålet for Huslejenævnet. 

Tidsforløbet i en indsigelsessag

DIn indsigelse skal fremsendes til din udlejer inden 6 uger fra modtagelsen af forbrugsregnskabet. 

Udlejer har herefter 6 uger fra udløbet af lejers frist til at indbringe sagen for Huslejenævnet. 

Udlejers frist for at indbringe en indsigelsessag for Huslejenævnet er altså 12 uger fra regnskabet er fremsendt til lejer.

Huslejenævnet har typisk 6-9 måneders sagsbehandling.

Når afgørelsen fra Huslejenævnet falder, kan sagen ankes til domstolene inden for 4 uger, hvis én af parterne ønsker sagen yderligere prøvet. 

Hvordan laver man en indsigelse mod et forbrugsregnskab?

Mangler du som lejer inspiration til, hvordan du kan klage over et forbrugsregnskab, kan du med fordel se BoligZonens skabelon til indsigelse mod et forbrugsregnskab

Skabelonen er et eksempel på, hvordan man kan gøre indsigelse mod udlejers forbrugsregnskab, f.eks. et varmeregnskab eller et vandregnskab. Du vil dog altid skulle tilpasse og begrunde din indsigelse mod forbrugsregnskabet, så det passer til din konkrete situation.