Emne: Husleje og Forbrug

Aconto

Mange udlejere vælger at stå for leveringen af forsyningen af el, vand og varme til lejemålet, mod at lejeren indbetaler et acontobeløb til udlejeren hver måned (månedlig aconto). Det kan være aconto varme, aconto el eller aconto vand. Men hvad er det nu lige aconto er, og hvornår må udlejer opkræve aconto hos lejer?
Skrevet af vores interne jurist, 30. juni 2022
Send artiklen til en ven

Hvad er aconto? (aconto betydning)

Hvad er aconto? Når man taler om afregning af forbrug i et lejemål, bruger man samtidig også ofte ordet ”a conto”, ”aconto”, ”a-conto” eller ”A/C”, men hvad er det nu lige, det begreb dækker over i lejeretlig sammenhæng? 

Aconto er et fast beløb, der løbende (f.eks. én gang om måneden / månedlig aconto) indbetales af lejer til udlejer til dækning af lejers forbrugsudgifter. Aconto er en slags forudbetaling eller forskudsbetaling for det forventede kommende forbrug i lejemålet, som betales ud over huslejen. Når man betaler noget aconto, laver man altså nogle faste delbetalinger, så man ikke til sidst i en periode står og skal betale en kæmpe sum penge på én gang.

Et acontobeløb er udlejers sikkerhed for, at lejer løbende har indbetalt beløb til dækningen af forbrugsudgifter, hvis lejer mod forventning ikke betaler sit forbrug ved fraflytningen. 

Aconto betales fast – f.eks. hver måned (månedlig aconto) eller hvert kvartal (kvartalsvis aconto). 

Til sidst i en forbrugsperiode – dvs. én gang årligt – vil udlejer så i et forbrugsregnskab opgøre, om lejers acontobetalinger passer med det reelle forbrug, om der skal sendes en efterregning til lejer, eller om der skal ske en tilbagebetaling, fordi acontobetalingerne har været for store i forhold til den endelige afregning af forbruget.  

Hvordan fastsætter man størrelsen på acontobeløbet i et lejemål?

Et acontobeløb fastsættes ud fra et estimat af, hvad man forventer, forbruget i lejemålet vil være, så de indbetalte acontobeløb gerne skulle passe nogenlunde med, hvad forbruget reelt viser sig at være, når forbrugsregnskabet årligt opgøres over for lejer.   

Af den grund vil man typisk kigge på sidste års forbrug for at vurdere, hvad de faste acontobeløb skal udgøre. 

Er lejer lige flyttet ind i lejemålet, vil acontobeløbet skulle fastsættes for den nye lejer. I den situation vil man ofte fastsætte det ud fra forrige lejeres forbrug. Som ny lejer skal du dog være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis har samme forbrugsmønster, som den tidligere lejer. Som lejer bør du derfor sikre dig, at opkrævningen svarer nogenlunde til det forbrug, der forventes at være. 

Er du udlejer, skal du være opmærksom på, at der ikke må opkræves en acontoindbetaling hos lejer, der er væsentlig højere, end hvad det faktiske forbrug svarer til.

Både lejer og udlejer har interesse i at det fastsatte acontobeløb passer til det reelle forbrug. Man kan derfor opleve, at det fastsatte acontobeløb skal justeres enten op eller ned undervejs, f.eks. fordi man er gået fra at være to lejere til at være én, og man derfor forventer, at f.eks. vandforbruget vil falde eller omvendt.

Ønsker man at ændre på størrelsen på acontobetalingen, skal lejer have et varsel på 6 uger, før justeringen må ske. 

Størrelsen på det acontobeløb, der skal betales, vil fremgå af lejekontrakten.

Hvordan foregår acontoafregningen?

 Er det aftalt i lejekontrakten, at forbruget skal afregnes via indbetaling af acontobeløb, vil disse acontobeløb fast skulle betales til udlejer ud over den aftalte husleje. Men det er altså udlejeren der, som en slags mellemmand, står for at indgå aftale med et el-, vand- og eller varmeforsyningsselskab og for afregningen af forbruget over for forsyningsselskabet. 

Tilbagebetaling af indbetalt aconto vil finde sted, når lejeren har betalt mere i aconto, end der er brugt i forbrug. 

Efteropkrævning vil omvendt finde sted, når lejers indbetalte aconto ikke rækker til det faktiske forbrug. I det tilfælde vil udlejer opkræve lejer for det resterende forbrug. 

I hvilke tilfælde må udlejer opkræve acontobeløb for lejers forbrug?

Lejeloven indeholder en række regler for, hvornår en udlejer kan opkræve lejers forbrug aconto. Er det i lejeaftalen aftalt, at udlejer står for leveringen af forsyningen af el, vand og/eller varme, og at lejer skal betale et acontobeløb til dækning af forbruget, skal man derfor være sikker på, at man er i en situation, hvor det er tilladt. 

Ifølge lejeloven kan vandforbruget, elforbruget og varmeforbruget afregnes via acontoindbetalinger fra lejer. Som udlejer er der dog en række punkter, du skal være opmærksom på, hvis du vælger aconto-afregningsmetoden. 

Individuelle forbrugsmålere

Som udlejer skal du kunne dokumentere den enkelte lejers forbrug, hvis du vælger at opkræve aconto hos lejer. 

Hvis lejer skal betale sit forbrug via acontobetalinger, så er det altså et krav, at lejemålet har særskilte forbrugsmålere for i hvert fald vand og elaflæsning. Det skal altså være muligt at aflæse det konkrete forbrug i det enkelte lejemål. Er der ikke opsat sådanne målere, vil det ikke være muligt at vælge acontoløsningen på forbruget i lejemålet for dette forbrug. 

Aconto for vand- og elforbrug

For så vidt angår vand- og elforbruget, er det et krav for at udlejeren kan opkræve acontobetaling for disse forbrugsposter, at der er en individuel måler til det konkrete lejemål, så man specifikt kan aflæse, hvad lejers forbrug er.

Det betyder samtidig, at hvis lejemålet ikke har en individuel forbrugsmåler til henholdsvis vand- og elforbrug, så har udlejeren ikke mulighed for at opkræve acontobetaling hos lejeren for dette forbrug. 

Udlejer kan i stedet vælge at opkræve forbruget via huslejen – forstået på den måde, at forbruget er inklusive i huslejen, ellers kan udlejer vælge ikke at levere forsyningen af vand og el til lejemålet, men derimod vælge selv at lade lejeren stå for forsyningen af vand og el til lejemålet. 

Udlejer man et værelse, hvor der ikke er en individuel måler, så skal forbruget altså afregnes over huslejen i stedet. 

Læs mere om el- og vandregnskabet her

Aconto for varmeforbruget

Ønsker udlejer at opkræve varmeforbruget via aconto betalinger er det et krav, at forbruget enten kan opgøres ud fra en individuel forbrugsmåler eller efter kvadratmeter/rumfang. 

Læs mere om varmeregnskabet her

Forbrugsregnskab

Kravet om individuelle målere skyldes, at udlejeren ved brug af acontoløsningen hvert år har pligt til at udarbejde og fremsende et forbrugsregnskab til lejeren, hvor det reelle forbrug i lejemålet endeligt gøres op. 

Med et forbrugsregnskab vil man altså se på, hvor meget lejeren gennem året har indbetalt i acontoindbetalinger og hvor meget den reelle forbrugsudgift egentlig udgør. Differencen herimellem vil altså enten skulle tilbagebetales til lejeren eller opkræves hos lejeren – afhængig af om lejeren har indbetalt for lidt eller for meget i acontobetalinger. 

LÆS OGSÅ: Forbrugsregnskab