Emne: Husleje og Forbrug

Aconto

Mange udlejere v√¶lger at st√• for leveringen af forsyningen af el, vand og varme til lejem√•let, mod at lejeren indbetaler et acontobel√łb til udlejeren hver m√•ned (m√•nedlig aconto). Det kan v√¶re aconto varme, aconto el eller aconto vand. Men hvad er det nu lige aconto er, og hvorn√•r m√• udlejer opkr√¶ve aconto hos lejer?
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 30. december 2023
Send artiklen til en ven

Hvad er aconto? (aconto betydning)

Hvad er aconto? N√•r man taler om afregning af forbrug i et lejem√•l, bruger man samtidig ogs√• ofte ordet ‚ÄĚa conto‚ÄĚ, ‚ÄĚaconto‚ÄĚ, ‚ÄĚa-conto‚ÄĚ eller ‚ÄĚA/C‚ÄĚ, men hvad er det nu lige, det begreb d√¶kker over i lejeretlig sammenh√¶ng? 

Aconto er et fast bel√łb, der l√łbende (f.eks. √©n gang om m√•neden / m√•nedlig aconto) indbetales af lejer til udlejer til d√¶kning af lejers forbrugsudgifter. Aconto er en slags forudbetaling eller forskudsbetaling for det forventede kommende forbrug i lejem√•let, som betales ud over huslejen. N√•r man betaler noget aconto, laver man alts√• nogle faste delbetalinger, s√• man ikke til sidst i en periode st√•r og skal betale en k√¶mpe sum penge p√• √©n gang.

Et acontobel√łb er udlejers sikkerhed for, at lejer l√łbende har indbetalt bel√łb til d√¶kningen af forbrugsudgifter, hvis lejer mod forventning ikke betaler sit forbrug ved fraflytningen. 

Aconto betales fast ‚Äď f.eks. hver m√•ned (m√•nedlig aconto) eller hvert kvartal (kvartalsvis aconto). 

Til sidst i en forbrugsperiode ‚Äď dvs. √©n gang √•rligt ‚Äď vil udlejer s√• i et forbrugsregnskab opg√łre, om lejers acontobetalinger passer med det reelle forbrug, om der skal sendes en efterregning til lejer, eller om der skal ske en tilbagebetaling, fordi acontobetalingerne har v√¶ret for store i forhold til den endelige afregning af forbruget.  

Hvordan fasts√¶tter man st√łrrelsen p√• acontobel√łbet i et lejem√•l?

Et acontobel√łb fasts√¶ttes ud fra et estimat af, hvad man forventer, forbruget i lejem√•let vil v√¶re, s√• de indbetalte acontobel√łb gerne skulle passe nogenlunde med, hvad forbruget reelt viser sig at v√¶re, n√•r forbrugsregnskabet √•rligt opg√łres over for lejer.   

Af den grund vil man typisk kigge p√• sidste √•rs forbrug for at vurdere, hvad de faste acontobel√łb skal udg√łre. 

Er lejer lige flyttet ind i lejem√•let, vil acontobel√łbet skulle fasts√¶ttes for den nye lejer. I den situation vil man ofte fasts√¶tte det ud fra forrige lejeres forbrug. Som ny lejer skal du dog v√¶re opm√¶rksom p√•, at du ikke n√łdvendigvis har samme forbrugsm√łnster, som den tidligere lejer. Som lejer b√łr du derfor sikre dig, at opkr√¶vningen svarer nogenlunde til det forbrug, der forventes at v√¶re. 

Er du udlejer, skal du v√¶re opm√¶rksom p√•, at der ikke m√• opkr√¶ves en acontoindbetaling hos lejer, der er v√¶sentlig h√łjere, end hvad det faktiske forbrug svarer til.

B√•de lejer og udlejer har interesse i at det fastsatte acontobel√łb passer til det reelle forbrug. Man kan derfor opleve, at det fastsatte acontobel√łb skal justeres enten op eller ned undervejs, f.eks. fordi man er g√•et fra at v√¶re to lejere til at v√¶re √©n, og man derfor forventer, at f.eks. vandforbruget vil falde eller omvendt.

√ėnsker man at √¶ndre p√• st√łrrelsen p√• acontobetalingen, skal lejer have et varsel p√• 6 uger, f√łr justeringen m√• ske. 

St√łrrelsen p√• det acontobel√łb, der skal betales, vil fremg√• af lejekontrakten.

Hvordan foregår acontoafregningen?

 Er det aftalt i lejekontrakten, at forbruget skal afregnes via indbetaling af acontobel√łb, vil disse acontobel√łb fast skulle betales til udlejer ud over den aftalte husleje. Men det er alts√• udlejeren der, som en slags mellemmand, st√•r for at indg√• aftale med et el-, vand- og eller varmeforsyningsselskab og for afregningen af forbruget over for forsyningsselskabet. 

Tilbagebetaling af indbetalt aconto vil finde sted, n√•r lejeren har betalt mere i aconto, end der er brugt i forbrug. 

Efteropkr√¶vning vil omvendt finde sted, n√•r lejers indbetalte aconto ikke r√¶kker til det faktiske forbrug. I det tilf√¶lde vil udlejer opkr√¶ve lejer for det resterende forbrug. 

I hvilke tilf√¶lde m√• udlejer opkr√¶ve acontobel√łb for lejers forbrug?

Lejeloven indeholder en r√¶kke regler for, hvorn√•r en udlejer kan opkr√¶ve lejers forbrug aconto. Er det i lejeaftalen aftalt, at udlejer st√•r for leveringen af forsyningen af el, vand og/eller varme, og at lejer skal betale et acontobel√łb til d√¶kning af forbruget, skal man derfor v√¶re sikker p√•, at man er i en situation, hvor det er tilladt. 

If√łlge lejeloven kan vandforbruget, elforbruget og varmeforbruget afregnes via acontoindbetalinger fra lejer. Som udlejer er der dog en r√¶kke punkter, du skal v√¶re opm√¶rksom p√•, hvis du v√¶lger aconto-afregningsmetoden. 

Individuelle forbrugsmålere

Som udlejer skal du kunne dokumentere den enkelte lejers forbrug, hvis du v√¶lger at opkr√¶ve aconto hos lejer. 

Hvis lejer skal betale sit forbrug via acontobetalinger, s√• er det alts√• et krav, at lejem√•let har s√¶rskilte forbrugsm√•lere for i hvert fald vand og elafl√¶sning. Det skal alts√• v√¶re muligt at afl√¶se det konkrete forbrug i det enkelte lejem√•l. Er der ikke opsat s√•danne m√•lere, vil det ikke v√¶re muligt at v√¶lge acontol√łsningen p√• forbruget i lejem√•let for dette forbrug. 

Aconto for vand- og elforbrug

For s√• vidt ang√•r vand- og elforbruget, er det et krav for at udlejeren kan opkr√¶ve acontobetaling for disse forbrugsposter, at der er en individuel m√•ler til det konkrete lejem√•l, s√• man specifikt kan afl√¶se, hvad lejers forbrug er.

Det betyder samtidig, at hvis lejem√•let ikke har en individuel forbrugsm√•ler til henholdsvis vand- og elforbrug, s√• har udlejeren ikke mulighed for at opkr√¶ve acontobetaling hos lejeren for dette forbrug. 

Udlejer kan i stedet v√¶lge at opkr√¶ve forbruget via huslejen ‚Äď forst√•et p√• den m√•de, at forbruget er inklusive i huslejen, ellers kan udlejer v√¶lge ikke at levere forsyningen af vand og el til lejem√•let, men derimod v√¶lge selv at lade lejeren st√• for forsyningen af vand og el til lejem√•let. 

Udlejer man et v√¶relse, hvor der ikke er en individuel m√•ler, s√• skal forbruget alts√• afregnes over huslejen i stedet. 

L√¶s mere om el- og vandregnskabet her

Aconto for varmeforbruget

√ėnsker udlejer at opkr√¶ve varmeforbruget via aconto betalinger er det et krav, at forbruget enten kan opg√łres ud fra en individuel forbrugsm√•ler eller efter kvadratmeter/rumfang. 

L√¶s mere om varmeregnskabet her

Forbrugsregnskab

Kravet om individuelle m√•lere skyldes, at udlejeren ved brug af acontol√łsningen hvert √•r har pligt til at udarbejde og fremsende et forbrugsregnskab til lejeren, hvor det reelle forbrug i lejem√•let endeligt g√łres op. 

Med et forbrugsregnskab vil man alts√• se p√•, hvor meget lejeren gennem √•ret har indbetalt i acontoindbetalinger og hvor meget den reelle forbrugsudgift egentlig udg√łr. Differencen herimellem vil alts√• enten skulle tilbagebetales til lejeren eller opkr√¶ves hos lejeren ‚Äď afh√¶ngig af om lejeren har indbetalt for lidt eller for meget i acontobetalinger. 

L√ÜS OGS√Ö: Forbrugsregnskab