Emne: Inkasso

Hvad kan man opkræve af renter og gebyrer, hvis lejer ikke betaler til tiden?

Der er fastsat en række regler, der regulerer, hvad der kan opkræves i renter og gebyrer hos de som skylder penge, herunder lejere, som kompensation for den administrative byrde det er for udlejer, at inddrive sit tilgodehavende. Du kan blive klogere på reglerne herom i denne artikel.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 10. december 2023
Send artiklen til en ven

Når man taler om gebyrer og omkostninger i rykker- og inkassosammenhæng i lejesager, så tales der foruden renter om rykkergebyrer, påkravsgebyr, inkassogebyrer og inkassoomkostninger, men også retsafgifter til retten, hvis sagen måtte ende dér. 

Rykkergebyr

Som udlejer er man berettiget til at opkræve et rykkergebyr på 100 kr. af lejer, hvis man berettiget fremsender en rykkerskrivelse for lejers restance.  

Udlejer kan i helhold til renteloven dog maksimalt opkræve 3 rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykkerskrivelse, og kun hvis rykkerbrevene er fremsendt med mindst 10 dages mellemrum.

Som udlejer skal man, forinden en lejer rykkes og opkræves et rykkergebyr, sørge for, at kravet/restancen skal være fremsat over for lejer, og at kravet er forfaldent. Man kan altså ikke rykke lejer for en betaling, som man ikke tidligere har bedt lejer om at betale, eller som lejer ikke ved består. 

Det er også en betingelse for at kunne opkræve et rykkergebyr, at lejers manglende betaling ikke er begrundet i udlejers egne forhold, f.eks. hvis udlejer ikke har oplyst, hvortil lejer skal betale sin restance. 

Har lejer gjort udlejer opmærksom på, at lejer har indsigelser mod udlejers krav, så vil udlejer heller ikke være berettiget til at kræve et rykkergebyr af lejer. 

Har udlejer berettiget nået at opkræve et rykkergebyr inden lejer fremkommer med sin indsigelse mod kravet, så vil udlejer, hvis udlejer har et berettiget krav, kunne fastholde det allerede opkrævede rykkergebyr. 

I erhvervsforhold er det derudover muligt at opkræve et kompensationsgebyr på 310 kr.

LÆS OGSÅ ARTIKLEN: Rykkerskrivelser – der vil du også kunne finde en skabelon til en korrekt rykkerskrivelse.

Påkravsgebyr

Ønsker udlejer at ophæve en lejeaftale som følge af lejers manglende betaling af husleje (eller anden pligtig pengeydelse), vil udlejer i henhold til lejeloven have pligt til først at sende lejer et påkrav om indbetaling af den manglende husleje, førend en ophævelse kan komme på tale. 

Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 287 kr. (satsen er for år 2021, men beløbet reguleres årligt). Gebyret er også en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Du kan læse mere om ophævelse og fremsendelse af påkrav her. 

Inkassogebyr

Inden en sag sendes til inkasso, skal der være fremsendt et inkassovarsel

Når sagen derefter overgår til inkassobehandling, kan udlejer opkræve yderligere 100 kr. i gebyr. Dette gebyr kaldes inkassogebyr, og kan opkræves når fristen i inkassovarslet er udløbet, uden at udlejer har modtaget sin betaling. 

Inkassoomkostninger

Der vil foruden ovenstående også kunne opkræves inkassoomkostninger, når en sag er overgået til inkasso. Inkassoomkostningerne er ikke et fast gebyr, men er derimod et beløb, der ud fra nogle i lovgivningen fastsatte rammer fastsættes ud fra skyldens størrelse. 

Du kan her finde satserne for, hvor meget der kan opkræves i inkassoomkostninger. 

Omkostninger i retten

Bliver det nødvendigt at sende inkassosagen i fogedretten, eller at anmode fogedretten om hjælp til at få lejer udsat af lejemålet, så vil det kræve, at der indbetales en retsafgift til retten på 750 kr. 

Disse retsafgifter vil i sidste ende blive pålagt lejer, når kravet i fogedretten bliver gjort op, men det er dig som udlejer, der skal indbetale beløbet, og så søge beløbet inddrevet hos lejer efterfølgende som led i den sag, man har indbragt for fogedretten. 

Kan udlejer opkræve renter hos lejer, når lejer ikke har betalt sin husleje til tiden?

Hvis lejer ikke betaler sin husleje eller anden pligtig pengeydelse til tiden, så vil udlejer være berettiget til at opkræve renter af kravet mod lejer fra dagen efter forfaldsdagen eller 30 dage efter kravet er fremsat over for lejer, hvis forfaldsdagen ikke er fastsat på forhånd.

Renten, der kan opkræves kaldes morarente eller procesrente, og kan ikke overstige Nationalbankens officielle udlånsrente (-0,45 % fra 1. oktober 2021) plus 8 % (2022), svarende til en morarente (også kaldet procesrente) på 7,55 % p.a.. Andet kan dog være aftalt, hvis der er tale om erhvervsdrivende og ikke forbrugere. 

Hvis man som udlejer gerne vil opkræve renter af lejers restancer, skal man ved opgørelsen af renterne være opmærksom på, at hvis der er flere forskellige restance/krav mod lejer, så kan kravene have forskellige forfaldsdage – altså forskellige tidspunkter for, hvornår de rettidigt skulle betales, og dermed vil renten skulle beregnes fra de korrekte tidspunkter for hvert af kravene. 

Er der f.eks. tale om lejers manglende betaling af husleje, så vil forfaldsdagen for huslejen typisk fremgå af lejekontrakten eller af en udlejer fremsendt opkrævning af huslejen. Er der derimod tale om et krav i henhold til en flytteopgørelse, så vil det ikke nødvendigvis fremgå af flytteopgørelsen, hvornår kravet skal betales. Hvis ikke der fremgår en betalingsdag, så vil renten kunne opkræves 30 dage efter, at kravet blev fremsat over for lejer. 

Eksempel på de gebyrer, der kan påløbe, hvis lejer ikke betaler til tiden:

Manglende betaling af husleje: 7.000 kr.

Rykkergebyr: 100 kr.

Rykkergebyr: 100 kr.

Rykkergebyr: 100 kr.

Inkassogebyr: 100 kr.

Påkravsgebyr: 287 kr.

Inkassoomkostninger: 600 kr.

I alt: 8.287 kr. med tillæg af rente fra forfaldsdagen.