Emne: Husorden og Vedligeholdelse

Husorden skabelon

En husorden har til formål at sikre god ro og orden. Lejeloven stiller ikke krav om, at der skal være en husorden i en lejebolig. De fleste udlejere vil dog gerne have en husorden for at passe bedst muligt på lejemålet og de beboere, som bor i ejendommen. Her vil du kunne finde svar på, hvordan du kan lave en husorden til dit lejemål.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 1. januar 2024
Send artiklen til en ven

Hvordan laver man en husorden? 

I lejeloven er der ikke regler om, at der skal laves en husorden. Vælger man at lave en husorden, er der derfor heller ikke regler om, hvad en husorden præcist skal indeholde. 

En husorden er dog ofte en god ide at have, fordi en husorden er et sæt ordensregler der beskriver, hvad lejer må og ikke må i ejendommen. 

BoligZonen har lavet en skabelon til husorden, som indeholder alle de væsentligste punkter, som man typisk vil have med i en standardhusorden. Skabelonen til husordenen er altså et eksempel på en husorden, som kan bruges som inspiration til at lave den husorden, man ønsker at have i sin ejendom. Du bør altid gennemlæse standardhusordenen grundigt og tilpasse den, så den passer til din konkrete ejendom. 

Hvad indeholder en husorden? 

Lejeloven stiller ikke krav til, hvad en husorden skal indeholde. En husorden kan derfor indeholde bestemmelser om stort og småt der relaterer sig til, hvordan man som lejer må opføre sig i ejendommen. Der findes en lang række eksempler på, hvad en husorden kan indeholde.

Nedenstående er alene eksempler på forhold, der kan fremgå af en husorden. Der er således ikke noget til hinder for, at kun visse elementer indgår eller at der er tilføjet flere eller andre forhold end nedenstående eksempler. 

Du kan også vælge at bruge BoligZonens skabelon til husorden, hvor alle de væsentligste punkter er medtaget.  

Det er altså op til ejer og en eventuel beboerrepræsentation at beslutte, hvad en husorden skal indeholde, og der kan derfor godt være stor forskel på, hvad der gælder i ens egen ejendom og hvad der gælder i en husorden i en ejendom på den anden side af vejen. 

Reglerne i en husorden har til formål at sikre god ro og orden i hele ejendommen, men også på ejendommens udendørsarealer. På den måde sikrer man, at beboerne i ejendommen er underlagt samme regler, og at der bliver taget mest muligt hensyn til de som bor i ejendommen. 

Nedenstående er alene eksempler på forhold, der kan fremgå af en husorden. Der er således ikke noget til hinder for at kun visse elementer indgår eller at der er tilføjet flere eller andre forhold end nedenstående eksempler. 

Støj

En husorden indeholder ofte en beskrivelse af, i hvilket tidsrum der skal være ro i ejendommen. En husorden vil derfor ofte have retningslinjer for, hvornår man må holde fest og med hvilket varsel man skal orientere de andre beboere i ejendommen om, hvornår festen afholdes. 

Reglerne vil f.eks. også kunne indeholde regler om, hvornår der skal være ro i ejendommen i hverdagen, og at musik f.eks. ikke må afspilles efter kl. 22 eller at byggeri skal ophøre senest kl. 18. 

Rygning

En husorden indeholder ofte en beskrivelse af, om det er tilladt at ryge på ejendommens arealer. Det kan altså både være reguleret, om der må ryges i lejemålet, på gangarealet, på en evt. tagterrasse eller på ejendommens udendørsareal i øvrigt. 

Husdyr

Et af de mest almindelige punkter i en husorden er en beskrivelse af, om det er tilladt at have husdyr i lejemålet og på ejendommens fællesarealer i øvrigt. 

Der kan både gælde et totalt forbud mod at have dyr, forstået på den måde at det hverken er tilladt at have husdyr i lejemålet, på ejendommens fællesarealer eller på ejendommens udendørsarealer. 

Der kan også gælde et mere begrænset forbud, forstået på den måde at visse dyr – f.eks. mindre dyr, så som kat, fugl og eller fisk – er tilladte, men at øvrige dyr desuden ikke er tilladt. 

Begrænsningen kan dog også bestå i, at der er visse steder på ejendommen, hvor dyr ikke er tilladt. Eller at hunde f.eks. skal være i snor. Begrænsningen vil også kunne bestå i, at man skal søge udlejer, bestyrelsen eller beboerrepræsentationen i ejendommen om tilladelse til at holde dyr. 

Affald

En husorden indeholder ofte en beskrivelse af, at der ikke må ske henstilling af skrald på ejendommens fællesarealer og at affald og skrald på intet tidspunkt må henstilles til gene for andre beboere i ejendommen. 

Fællesarealer

Udover et forbud mod henstilling af affald kan det være en god ide også at begrænse henstilling af andre ting, så som barnevogne, cykler, indbo eller storskrald på fællesarealer. Så man sikrer, at der er pænt og rydeligt i fællesarealer, men også at der er gangbart i forhold til brandsikkerhed. 

Beskadigelser og fejl

Lejer vil typisk også være forpligtet til straks at underrette udlejer om fejl, mangler og skader, herunder angreb af skadedyr eller konstatering af skimmelsvamp.  

Husordenen vil ofte også indeholde en bestemmelse om, at lejer også hæfter for dels hustanden, men også for gæster. Lejer vil altså skulle sørge for, at disse også overholder bestemmelserne i husordenen. 

Altaner

Derudover vil der i ejendomme med altaner ofte være en begrænsning i, hvad man må bruge altanen til. F.eks. et forbud mod grill og åben ild af hensyn til brandfare, men tit vil der også være et forbud mod opbevaring af større genstande på altanen, ligesom der kan være pligt til at renholde og friholde altanen for sne. 

Vaskeri

Indeholder ejendommen et fælles vaskeri, vil der typisk være nogle anvisninger om brugen heraf, samt en pligt til at renholde vaskeriet efter brug. Ofte vil der af hensyn til indeklimaet i ejendommen også være et forbud mod at tørre tøj i ejendommen.

Pulterrum

Hvis lejer får anvist et pulterrum i ejendommen vil det være naturligt, at udlejer gør lejer opmærksom på, at lejer selv hæfter for brugen af pulterrummet. Forstået på den måde, at hverken udlejer eller udlejers forsikring dækker ting som beskadiges eller bortkommer. 

Aflåsning

En husorden kan også indeholde en forpligtelse for lejerne til at holde samtlige døre i ejendommen aflåst – såsom hoveddøre, bagdøre, kælderdøre mv.

Indeklima

Udlejer vil ofte også have en interesse i at opsætte nogle regler om, hvordan lejer skal sikre et godt indeklima i lejemålet, så risikoen for skimmelsvamp minimeres. Udlejer vil derfor ofte stille krav om, at man f.eks. bruger emhætten, når der laves mad, at der sikres daglig udluftning, at der ikke tørres tøj i lejemålet osv. 

Gratis skabelon til husorden

BoligZonen har udarbejdet et eksempel på en standardskabelon til husorden, som er en gratis skabelon til husorden, du kan gøre brug af, hvis din ejendom har brug for en ny eller opdateret husorden. 

Vores gratis eksempel på en husorden indeholder de væsentligste og mest almindelige husordensregler. 

Skabelonen til husordenen er gratis og kan let hentes her. Det eneste du skal gøre er, at gennemgå skabelonen og se om den passer til netop din ejendom. Gør den ikke det bør du rette skabelonen til, så den passer til din konkrete ejendom og situation. 

Inden du benytter skabelonen til husordenen bør du derfor læse den grundigt igennem, og om nødvendigt foretage de justeringer, som det kræver for at husordenen passer til din ejendom. 

Skal lejer underskrive husordenen?

Er der på tidspunktet for lejekontraktens indgåelse udarbejdet en husorden, skal denne vedlægges lejeaftalen, når den sendes til underskrift hos lejer og udlejer skal i standardlejekontrakten markere i lejekontraktens § 10, at en sådan findes. 

Når lejer så underskriver standardlejekontrakten, forpligter lejer sig samtidig til også at overholde husordenen. Lejer accepterer derfor også, at det vil være en misligholdelse af lejekontrakten, hvis husordensreglerne ikke overholdes.