Emne: Husorden og Vedligeholdelse

Vedligeholdelse og istandsættelse af et lejemål ved fraflytning

Mange har svært ved at skelne mellem vedligeholdelse og istandsættelse af et lejemål – og det er helt naturligt, for vedligeholdelse og istandsættelse af et lejemål hænger nøje sammen. Her kan du blive klogere på forskellen, og på hvad der skal gøres ved lejers fraflytning.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 30. december 2023
Send artiklen til en ven

Hvad er forskellen på vedligeholdelse og istandsættelse af et lejemål? 

Det kan være svært at skelne mellem vedligeholdelse og istandsættelse. 

Vedligeholdelse af lejemålet

Vedligeholdelse af et lejemål er, når lejemålet, hvis det er nødvendigt, i lejeperioden bringes i samme stand som lejemålet var i ved overtagelsen.

Istandsættelse af lejemålet

Istandsættelse af lejemålet sker derimod ved lejeforholdets ophør/ lejers fraflytning, når lejemålet skal bringes i samme stand som ved overtagelsen, hvis den løbende vedligeholdelse af lejemålet ikke har været tilstrækkelig udført i lejeperioden.

Vedligeholdelse og istandsættelse af et lejemål hænger derfor nøje sammen.

Du kan læse mere om istandsættelse ved lejers fraflytning her

Hvad der skal istandsættes ved lejers fraflytning afhænger nemlig dels af, hvad der er aftalt i lejekontrakten om vedligeholdelsespligten, og om der er et aktuelt og konkret behov for istandsættelse ved fraflytningen. Er lejekontrakten indgået før 1. juli 2015, og blev lejemålet overtaget ”nyistandsat”, så vil udlejer dog kunne kræve lejemålet ”nystandsat” ved fraflytning, hvis det er aftalt i lejekontrakten. 

Normalistandsættelse betyder, at der kun skal ske en vedligeholdelse og istandsættelse, hvis det er nødvendigt.

Ved nyistandsættelse skal lejemålet istandsættes i en sådan grad, at lejemålet fremstår som nyt.

Lejer kan dog aldrig pålægges at aflevere lejemålet i bedre stand end ved overtagelsen.

Du kan læse mere om ”normaltistandsættelse” og ”nyistandsættelse” her

Forbedringer af lejemålet

Man kan også tale om forbedringer i et lejemål. Forbedringer i lejeretlig sammenhæng er, kort fortalt, når lejemålet bringes i bedre stand end lejemålet var i på tidspunktet for lejers overtagelse af lejemålet. 

Hvordan skal lejemålet vedligeholdes eller istandsættes ved fraflytning? 

Istandsættelse af et lejemål sker ved lejeforholdets ophør/ lejers fraflytning, for at bringe lejemålet i samme stand som ved overtagelsen, hvis den løbende vedligeholdelse af lejemålet ikke har været tilstrækkelig udført i lejeperioden.

Hvem der skal istandsætte, og hvad, der skal istandsættes ved lejers fraflytning afhænger nemlig dels af, hvad der er aftalt i lejekontrakten om vedligeholdelsespligten, og om der er et aktuelt og konkret behov for istandsættelse ved fraflytningen. 

Når et lejeforhold ophører vil der, hvis udlejer har mere end ét beboelseslejemål, skulle afholdes et fraflytningssyn. På fraflytningssynet gennemgår man lejemålet, og sammenholder lejemålets stand med standen på indflytningstidspunktet. Hvis lejemålet i lejeperioden er vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsespligten, vil der næppe være behov for istandsættelse ved fraflytning. Hvis vedligeholdelsespligten derimod ikke er overholdt i lejeperioden, så vil lejemålet formentlig skulle istandsættes ved lejers fraflytning – alt afhængig af, hvor længe lejer har boet i lejemålet. Svaret på, hvem der skal stå for vedligeholdelsen og istandsættelsen afhænger af, hvem der har vedligeholdelsespligten. Lejer hæfter altså for istandsættelsen ved fraflytning for den del, som lejer har vedligeholdelsespligten for. 

Vedligeholdelse og istandsættelse af et lejemål hænger derfor nøje sammen.

Er der ikke aftalt noget i en lejekontrakt omkring vedligeholdelsen i lejemålet, så har det som udgangspunkt også den virkning, at lejer (med undtagelse af nøgler og låse) ikke skal betale for istandsættelse af lejemålet, når lejer fraflytter, medmindre lejer har vanrøgtet eller ødelagt lejemålet.

Ifølge lejeloven skal lejer aflevere lejemålet i samme stand som lejemålet var i på overtagelsestidspunktet. Dog med undtagelse af den forringelse af lejeboligen, som skyldes almindeligt slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre. 

Har du som lejer haft den indvendige vedligeholdelsespligt i lejemålet, bør du derfor sørge for, at lejemålet afleveres vedligeholdt og istandsat svarende til dét, og er du kommet til at ødelægge noget, bør du udbedre det – alternativt regne med, at udlejer istandsætter og udbedrer det ødelagte for din regning. 

Et godt tip er derfor, at aflevere lejemålet, som du selv overtog det, og som du selv ville foretrække at overtage det – altså vedligeholdt og istandsat (hvis du er pålagt vedligeholdelsespligten), ryddet, rengjort og uden skader. 

Det kan ikke pålægges lejer at bringe det lejede i bedre stand end den, hvori det lejede blev overtaget. Er lejekontrakten indgået før 1. juli 2015, og blev lejemålet overtaget ”nyistandsat”, så vil udlejer dog kunne kræve lejemålet ”nystandsat” ved fraflytning, hvis det er aftalt i lejekontrakten.

Lejemålets stand på indflytningstidspunktet vil typisk være konstateret på et indflytningssyn i forbindelse med lejers overtagelse af lejemålet. 

Du kan læse mere om istandsættelse ved lejers fraflytning, og hvad der menes med ”normalistandsættelse” og ”nyistandsættelse” her

Hvem må udføre vedligeholdelsen eller istandsættelsen?

Hvis lejer vælger selv at vedligeholde eller istandsætte lejemålet, og der ikke er noget i lejekontrakten, som er til hinder for det, så skal man som lejer være opmærksom på, at arbejdet skal udføres ordentligt, forstået på den måde, at arbejdet skal udføres korrekt efter håndværksmæssige standarder. Ellers risikerer man, at udlejer ikke vil acceptere istandsættelsen, og at det efterfølgende skal udbedres af udlejer(s håndværkere) for lejers regning. 

Du skal dog være opmærksom på, at det i lejekontrakten nogle gange kan være aftalt, at vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejde kun må udføres af professionelle håndværkere.