Emne: Husorden og Vedligeholdelse

Hvad sker der, hvis lejer tilsidesætter husordenen?

Som lejer er man nødt til at overholde reglerne i en husorden, hvis man vil undgå at komme i misligholdelse over for udlejer. Og som udlejer er man nødt til at reagere, hvis en lejer ikke overholder reglerne i husordenen, så lejers tilsidesættelse ikke bliver til unødig gene for de øvrige beboere i ejendommen.
Skrevet af vores interne jurist, 27. april 2022
Send artiklen til en ven

Hvad sker der, hvis husordenen ikke overholdes? 

Tilsidesættes de bestemmelser som lejer er underlagt i en husorden, vil det kunne betragtes som en misligholdelse af lejekontrakten og kunne få meget vidtrækkende konsekvenser for lejer. Overtrædelse af husordenen, og de ordensregler som i øvrigt gælder i henhold til lejelovens § 153 (tidligere § 79a), vil i sidste ende kunne føre til, at udlejer kan opsige eller ophæve lejemålet, jf. lejelovens § 154 og § 182 (tidligere § 79b og § 93). 

Overholdes husordenen ikke, vil konsekvensen heraf som udgangspunkt være beskrevet i den gældende husorden. Det er derfor en rigtig god idé at læse husordenen grundigt igennem, så du som lejer er bekendt med, hvad det kan betyde, ikke at overholde reglerne i husordenen. 

Tilsidesætter lejer husordenen, vil udlejer skulle give lejer en skriftlig advarsel eller påbud om at overholde husordenen. Som lejer skal du efter modtagelsen af et sådan påbud eller advarsel straks rette op på det påpegede forhold for ikke at komme i yderligere misligholdelse. Retter du som lejer gentagne gange ikke op på forholdet, som udlejer har gjort dig opmærksom på, så risikerer du, at udlejer kan ophæve eller opsige lejemålet. 

Der vil typisk – afhængig af overtrædelsen – skulle gentagne påbud til, uden at lejer ændrer adfærd, før det kan føre til opsigelse eller ophævelse af lejemålet.  

Som udlejer er det vigtigt, at du gemmer dokumentation for lejers tilsidesættelse af husordenen. F.eks. i form af billeder af henstillet affald, klager fra øvrige beboere eller lignende. 

Hvis udlejer vælger at opsige lejemålet som følge af tilsidesættelsen, så vil det ske med det opsigelsesvarsel, som er gældende i henhold lejekontrakten og i henhold til de krav som i øvrigt gælder om opsigelser. Er udlejer derimod berettiget til at ophæve lejemålet som følge af lejers misligholdelse, vil det kunne ske uden et opsigelsesvarsel. 

Det vil altid være en konkret vurdering, om overtrædelsen er så grov, at udlejer kan ophæve lejemålet eller om der, hvis det er en mindre grov overtrædelse, kan ske opsigelse af lejemålet. 

Ved vurderingen af om der er tale om en overtrædelse af husordenen, som gør udlejer berettiget til at ophæve lejemålet, vil man som skrevet se på dels grovheden, men også på antallet af overtrædelser, om overtrædelserne er sket gentagne gange, om advarsler og eller påbud er efterkommet, men også på lejeforholdets varighed.

En overtrædelse som gør lejers fraflytning påkrævet vil kunne føre til opsigelse eller ophævelse af lejemålet. Som udgangspunkt skal der dog altid sendes en skriftlig advarsel til lejer om at stoppe den pågældende adfærd som udgør en overtrædelse af husordenen eller ordensreglerne i henhold til lejeloven. 

Er overtrædelsen af særlig grov karakter vil der i visse tilfælde dog kunne ske ophævelse uden at der først fremsendes skriftlige advarsler, f.eks. hvis der er udøvet vold eller truende adfærd mod udlejer, vicevært eller andre beboere i ejendommen. 

Er du som lejer uenig i begrundelsen eller varslet for udlejers opsigelse eller ophævelse af lejemålet, vil du kunne gøre skriftlig indsigelse herimod. Indsigelsesfristen er på seks uger fra opsigelsestidspunktet.

Hvad gør man, hvis en anden beboer ikke overholder husordenen?

Er det dig som lejer der er generet af andre beboere i ejendommen, som følge af deres (gentagne) tilsidesættelse af reglerne i den gældende husorden, så skal du gøre udlejer opmærksom herpå ved at fremsende en skriftlig klage over vedkommende, som også beskriver hvad overtrædelsen går ud på, hvorfor du klager, og hvor længe, eller hvornår, vedkommende har brudt husordenen. Det er ikke noget til hinder for, at I er flere i ejendommen som går sammen om at formulere en klage. 

Udlejer har herefter pligt til at gøre den pågældende opmærksom på, at der er blevet klaget, og samtidig bede vedkommende – ved udstedelse af et påbud eller advarsel – om at indordne sig efter reglerne i husordenen. 

Retter vedkommende ikke op på forholdet, som udlejer har gjort opmærksom på, så risikeres det, at udlejer kan ophæve eller opsige lejemålet som følge af tilsidesættelsen af husordenen.