Emne: Husorden og Vedligeholdelse

Hvad gælder, hvis der ikke er en husorden?

Mange udlejere er i tvivl om, om de skal lave en husorden eller ej, fordi de bliver i tvivl om, hvilke regler der gælder, hvis der ikke er lavet en husorden. Men mange lejere er også i tvivl om, hvilke regler der gælder, hvis de ikke har fået udleveret en husorden. Her kan du blive klogere på ordensreglerne i lejeloven.
Skrevet af vores interne jurist, 26. april 2022
Send artiklen til en ven

Reglerne om god skik og orden i lejeloven

En udlejer skal i henhold til lejelovens § 152 (tidligere § 27) sørge for, at der hersker god skik og orden i ejendommen. De fleste vælger at sikre dét ved at lave en husorden. Findes der ikke en husorden for ejendommen, når lejekontraktens indgås, så er det lejelovens § 153 og § 154 (tidligere § 79a og § 79b), som beskriver hvilken ordensregler lejer skal overholde, og hvad udlejer har af muligheder, hvis lejer ikke overholder ordensreglerne, herunder om det er nødvendigt at ophæve lejemålet (lejelovens § 182 - tidligere § 93, stk. 1), hvis lejer, eller personer lejer har ansvar for, tilsidesætter ordensreglerne eller udstedte påbud. 

Lejer må, uanset om der foreligger en husorden eller ej, i henhold til lejelovens § 153 (tidligere § 79a) ikke udøve adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen. 

Findes der ikke en husorden vil følgende tilfælde blive betragtet som tilsidesættelse af ordensreglerne i lejeloven

1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer.

2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede.

3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.

5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj.

6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer.

7) Når lejeren vanrøgter det lejede.

8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse.

9) Når lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for de pågældende personer.

10) Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer.

11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer.

En lejer kan desuden komme i misligholdelse, og pålægges retsfølger efter lejelovens § 154 (tidligere § 79b), hvis lejeren holder husdyr i strid med lejeaftalen eller husordenen, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller personer i ejendommen. 

Lejer vil kunne komme i misligholdelse og vil kunne pålægges retsfølger, så som ophævelse af lejemålet, uanset ovenstående adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede.