Emne: Husorden og Vedligeholdelse

Husorden

En husorden er til for at sikre god ro og orden i den ejendom, hvor lejemålet ligger. Uanset om du er lejer eller udlejer er det en god ide at kende til reglerne. Som udlejer skal du nemlig sørge for god skik og orden, og at din lejer benytter det lejede i overensstemmelse med reglerne i en eventuel husorden. Som lejer har du pligt til at holde god skik og orden, og at overholde reglerne i en husorden for ikke at risikere at komme i misligholdelse over for din udlejer.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 1. januar 2024
Send artiklen til en ven

Hvad er en husorden? 

Lejeloven stiller ikke krav om, at der skal være en husorden. Det er derfor valgfrit for ejeren af ejendommen, om der bliver lavet en husorden. En husorden er dog ofte en god ide at have, fordi en husorden er et sæt ordensregler, der beskriver hvad lejer må og ikke må i ejendommen. 

Formålet med en husorden er at passe på ejendommen og beboerne i ejendommen samt at sikre, at der i hele ejendommen er god ro og orden – også så man undgår nabogener f.eks. som følge af støj. Husordenen vil derfor som udgangspunkt gælde for samtlige beboere i ejendommen.  

Bor man til leje i en ejendom, hvor der ikke er udarbejdet en husorden, så er det lejelovens § 153 (tidligere § 79a) der regulerer, hvad der gælder om god skik og orden i lejemålet. Er der ikke en husorden skal lejer altså stadig opføre sig i overensstemmelse med reglerne om god skik for ikke at komme i misligholdelse.

LÆS OGSÅ: Hvad gælder, hvis man ikke har en husorden?

Det er derfor vigtigt, at man som lejer sætter sig ind i, hvad der gælder i den ejendom man bor til leje i, så man ikke kommer til at tilsidesætte reglerne i husordenen. 

Hvem laver en husorden?

Det er typisk udlejer der sørger for at udarbejde en husorden. Det afhænger dog lidt af, om udlejer ejer hele den ejendom der udlejes, og om der er etableret en beboerrepræsentation i ejendommen. 

Ejer du selv hele den ejendom, som udlejes, og er der ikke en beboerrepræsentation, så kan du som udlejer og ejer selv lave din husorden. Det er således op til dig som ejer og udlejer, om du vil udarbejde en husorden. Du vil dog selv have ansvaret for at få udarbejdet en husorden. Du kan også vælge at gøre brug af BoligZonens standardhusorden.

LÆS OGSÅ: Hvordan laver man en husorden?

Ejer du kun en del af en hel ejendom, f.eks. en ejerlejlighed eller andelslejlighed, som du ønsker at udleje, så vil der typisk være lavet en husorden i ejerforeningen eller andelsforeningen, som du som ejer skal følge, men som du derfor også er nødt til at bede din lejer om at følge, så du som ejer ikke kommer i misligholdelse over for din ejer- eller andelsboligforening. 

Det samme vil gøre sig gældende, hvis dfremlejer dit lejemål. Du vil altså skulle pålægge din fremlagetager at overholde samme husorden som du som lejer selv er underlagt. Ellers risikerer du at komme i misligholdelse over for din udlejer. 

Er der derimod en beboerrepræsentation i ejendommen, så kan husordenen laves af eller med indflydelse fra beboerrepræsentationen.

Udlejer du et værelse, kan du - udover en husorden, hvis en sådan findes - også vælge at lave nogle ordensregler mellem dig og din roomie i en roomie kontrakt der fastsætter, hvilke regler I indbyrdes i lejemålet skal overholde for at få det til at fungere at bo sammen. 

Skal alle forhold beskrives i en husorden?

Det er ikke alle tænkelige forhold, som behøver at være indskrevet i en husorden for at være gældende. Lejelovens § 153 (tidligere § 79a) indeholder en række punkter om god orden og skik, som finder anvendelse uanset om punkterne er medtaget i husordenen eller ej. 

Lejer må nemlig, uanset om der foreligger en husorden eller ej, i henhold til lejelovens § 153 (tidligere 79a) ikke udøve adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen. 

Følgende tilfælde vil blive betragtet som tilsidesættelse af ordensreglerne i lejeloven, uanset om de fremgår af en husorden eller ej: 

1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer.

2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede.

3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko.

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer.

5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj.

6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer.

7) Når lejeren vanrøgter det lejede.

8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse.

9) Når lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for de pågældende personer.

10) Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer.

11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer.

En lejer kan desuden komme i misligholdelse, og pålægges retsfølger efter lejelovens § 154 (tidligere § 79b), hvis lejeren holder husdyr i strid med lejeaftalen eller husordenen, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller personer i ejendommen. 

Lejer vil kunne komme i misligholdelse og vil kunne pålægges retsfølger, så som ophævelse af lejemålet, uanset ovenstående adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede.

Hvordan spiller husordenen sammen med lejekontrakten?

Hvis udlejer gør brug af BoligZonens digitale lejekontrakt, så kan udlejer i lejekontraktens § 10 tage stilling til, om der foreligger en husorden. Er der på tidspunktet for lejekontraktens indgåelse en husorden, skal denne vedlægges lejekontrakten, når den sendes til underskrift hos lejer. Lejer skal altså kunne se og læse husordenen og dens indhold inden lejer underskriver lejekontrakten. 

Har udlejer i lejekontrakten oplyst, at der findes en husorden, og fremsendt denne til lejer sammen med lejekontrakten, så vil husordenen være en del af vilkåret i lejekontrakten, som lejer derfor skal overholde.