Emne: Depositum og Forudbetalt leje

Hvad gør jeg, hvis udlejer ikke tilbagebetaler mit depositum?

Oplever du, at din udlejer er meget længe om at opgøre eller tilbagebetale dit depositum, er du nødt til at forholde dig til, om din udlejer er forpligtet til at tilbagebetale hele eller kun dele af dit depositum, og om udlejer har overholdt de øvrige krav, der er i lejeloven omkring fraflytning. Reglerne herom vil blive gennemgået nedenfor.
Skrevet af vores interne jurist. Senest opdateret: 30. december 2023
Send artiklen til en ven

Nogle lejere oplever, at udlejer tilbageholder depositummet, selvom udlejer som udgangspunkt selv skal sørge for at opgøre og tilbagebetale overskydende depositum til lejer. 

Der gælder forskellige regler om fraflytning, alt efter om udlejer har ét eller flere lejemål. 

Udlejere, der kun udlejer ét beboelseslejemål

Udlejere, der kun udlejer ét beboelseslejemål, har ikke pligt til at afholde hverken indflytnings- eller fraflytningssyn. Udlejeren har derimod pligt til senest 14 dage efter lejers fraflytning at fremsætte et istandsættelseskrav over for lejer. Istandsættelseskravet er en beskrivelse af, hvad udlejer mener, der skal udbedres i lejemålet for lejers regning. Fristen regnes fra lejeres overdragelse af nøglerne til udlejer. 

Har din udlejer ikke overholdt denne frist, vil du som lejer kunne være berettiget til at få det fulde depositum tilbage. Du skal dog være sikker på, at du har oplyst udlejer om din nye adresse, og at din udlejer derfor reelt har haft mulighed for at give dig de påkrævede oplysninger. 

Har du ikke modtaget udlejers istandsættelseskrav inden for 14-dagesfristen, vil du skulle rykke din udlejer for tilbagebetaling af dit fulde depositum. 

Har du modtaget udlejeres istandsættelseskrav inden for 14-dagesfristen, vil du skulle rykke din udlejer for at refundere det overskydende depositum, som måtte være tilbage efter afslutningen af den istandsættelse, du som lejer hæfter for. 

Du rykker udlejer ved at fremsende et påkrav til din udlejer med anmodning om, at depositummet helt eller delvist skal tilbagebetales inden for en frist på 14 dage. Du kan samtidig gøre din udlejer opmærksom på, at du sender sagen til Huslejenævnet, hvis ikke depositummet tilbagebetales inden den angivne frist. Husk også at oplyse, hvortil depositummet skal tilbagebetales. 

Udlejere, der udlejer mere end ét beboelseslejemål

Når du som lejer skal vurdere, hvornår du skal rykke en udlejer, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, er du nødt til først at se på, om din udlejer har afholdt ind- og fraflytningssyn og udleveret eller fremsendt ind- og fraflytningsrapporten i overensstemmelse med reglerne herom i lejeloven. Det har nemlig afgørende betydning for, om du skal rykke udlejer for at tilbagebetale hele eller kun dele af dit depositum.

Er din lejekontrakt indgået efter den 1. juli 2015, så er din udlejer forpligtet til at afholde et indflytningssyn. Afholder udlejer ikke indflytningssynet, så mister udlejer retten til at gøre krav på istandsættelse ved din fraflytning. 

Udlejeren skal efter indflytningssynet udarbejde en indflytningsrapport, hvor standen på lejemålet fremgår. Rapporten skal enten udleveres på indflytningssynet, eller hvis lejer ikke er til stede, fremsendes til lejer senest to uger efter indflytningssynets afholdelse.

Overholdes fristen for udlevering af indflytningsrapporten ikke, vil din udlejer miste retten til at gøre sit krav på istandsættelse gældende over for lejer. 

Når du fraflytter, skal din udlejer afholde et fraflytningssyn, hvor standen på lejemålet gennemgås. Udlejeren skal indkalde dig som lejer til fraflytningssynet med et skriftligt varsel på syv dage. 

Har din udlejer ikke afholdt fraflytningssyn inden 14 dage efter, at udlejer blev bekendt med, at du er fraflyttet lejemålet, eller har udlejer ikke indkaldt dig som lejer med en uges varsel til fraflytningssynet, så mister udlejer som udgangspunkt retten til at kræve istandsættelsen betalt af dig som lejer. Andet kan dog konkret være aftalt i forbindelse med fraflytningen. Indkaldes du som lejer med et kortere varsel til fraflytningssynet, og accepterer du en sådan indkaldelse, vil du altså ikke senere kunne gøre gældende, at fristen ikke blev overholdt. 

På baggrund af fraflytningssynet skal udlejer udarbejde en fraflytningsrapport, som skal udleveres til dig som lejer på selve flyttesynet, hvis du deltager. Din udlejer kan i den situation derfor ikke vælge at eftersende fraflytningsrapporten til dig som lejer efter flyttesynets afholdelse. Er du som lejer ikke til stede på flyttesynet, eller vil du ikke kvittere for modtagelsen af flyttesynsrapporten på flyttesynet, skal din udlejer dog sende fraflytningsrapporten til dig senest to uger efter synet. 

Konsekvensen af, at udlejeren ikke udarbejder eller udleverer fraflytningsrapporten i overensstemmelserne med reglerne herom, kan blive, at du som lejer har ret til tilbagebetaling af det fulde depositum. 

Er du som lejer fraflyttet, uden at der har været indkaldt til eller afholdt fraflytningssyn eller udarbejdet fraflytningsrapport inden for de rammer og frister, som lejeloven fastsætter, og uden at du har modtaget eventuel overskydende depositum, så bør du rykke udlejer for tilbagebetalingen af det fulde depositum. 

Har der derimod været afholdt flyttesyn, og har du modtaget fraflytningsrapport inden for de respektive frister, så bør du først og fremmest rykke din udlejer for at få din flytteopgørelse og dit overskydende depositum tilbage, hvis altså ikke istandsættelsesudgifterne overstiger det indbetalte depositum. 

Selvom der er depositumregler, så siger lejeloven ikke noget om, hvornår din udlejer skal have lavet og fremsendt selve flytteopgørelsen, og der er derfor heller ikke fastsatte frister for, hvornår tilbagebetalingen af et eventuelt overskydende depositum skal ske. Det er ikke unormalt, at der går op til otte uger fra fraflytningen til opgørelsen foreligger, og tilbagebetalingen sker.

Har du ikke modtaget fraflytningsopgørelsen inden for otte uger, bør du derfor rykke udlejer.

Du rykker udlejer ved at fremsende et påkrav til udlejer om, at depositummet helt eller delvist skal tilbagebetales inden for en frist på 14 dage. Du kan samtidig gøre udlejer opmærksom på, at du sender sagen til Huslejenævnet, hvis ikke depositummet tilbagebetales inden den angivne frist. Husk også at oplyse, hvortil depositummet skal tilbagebetales. 

Hvad gør jeg, hvis udlejer alligevel ikke tilbagebetaler mit depositum?

Hjælper det ikke at rykke udlejer med en frist på 14 dage for tilbagebetalingen af depositum, er du uenig i de poster, udlejer har taget betaling for via depositummet i forbindelse med din fraflytning, eller er du uenig i størrelsen på de udbedringsposter, udlejer har taget betaling for, så vil du kunne gøre indsigelse til Huslejenævnet. Huslejenævnet vil så træffe afgørelse om, hvem der skal betale for istandsættelsen af lejemålet, og hvorvidt udlejer skal tilbagebetale depositummet helt eller delvist.

Indbringer du en sag for Huslejenævnet vil det være en fordel at have så meget dokumentation som overhovedet muligt. Det kan være lejekontrakten, indflytningsrapporten, fejl- og mangellister, opsigelsen, fraflytningsrapport, flytteopgørelse, istandsættelseskrav, fotos af lejemålet både fra indflytning og fraflytning, men også kopi af den korrespondance, der evt. har været med udlejer.